ಬನ್ನಿ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಂಗೆ ನೆರವಾಗೋಣ

ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಆವರ ಮರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ತಾನಳಿದರೂ, ತನ್ನ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಂಗೇ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಲ್ಲ.

OPEN LETTER to Jairam Ramesh: Nuclear power park to be set up in Jaitapur, in Maharashtra’s Ratnagiri district within WGs

To Sri.Jaiarm Ramesh Minister for Environment & Forests GOI, Delhi Dated, 23rd December, 2010 Dear Sri. Ramesh, Subject: Nuclear power park to be set up in Jaitapur, in Maharashtra’s Ratnagiri district within WGs Greetings from the Western Ghats (WGs), which Read More …