ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದತ್ತಾಜಿ

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ, – ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದತ್ತಾಜಿ – ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಹ ಸರಕಾರ್ಯವಾಹರು. ಅವರಿಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್. ದತ್ತಾಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ೨೮ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತರು; ಈವರೆಗೂ ಪ್ರತೀ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಗಿಗೆ, ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಮೆಲುವಾಗಿ ತಳ್ಳಿದವರು. ಮಧುರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡವರು …