ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಭರತ್ ಝುಂಝುನ್‌ವಾಲಾ ಅಂಕಣ ಆರಂಭ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಾ. ಭರತ್ ಝುಂಝುನ್‌ವಾಲಾರವರ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು `ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ’ವು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.